"کاهش مصرف" در مردم جدی است

طی چند ماه اخیر اخبار مختلفی در مورد "کاهش مصرف" از سوی مردم در بخش خوراک و پوشاک داشته ایم. بنابراعلام اتحادیه های مختلف اقلام خوراکی، مصرف لبنیات ۳۰درصد، مصرف گوشت و مرغ و ماهی ۳۰ تا ۴۰ درصد، مصرف میوه ۵۰درصد، کاهش داشته است. همچنین در بخش پوشاک نیز هزینه های مصرفی برای خرید لباس در سبد خانوار به شدت کاهش یافته و بعضاً حذف شده است.

"کاهش مصرف" در مردم جدی است

 


طی چند ماه اخیر اخبار مختلفی در مورد "کاهش مصرف" از سوی مردم در بخش خوراک و پوشاک داشته ایم. بنابراعلام اتحادیه های مختلف اقلام خوراکی، مصرف لبنیات 30درصد، مصرف گوشت و مرغ و ماهی 30 تا 40 درصد، مصرف میوه 50درصد، کاهش داشته است. همچنین در بخش پوشاک نیز هزینه های مصرفی برای خرید لباس در سبد خانوار به شدت کاهش یافته و بعضاً حذف شده است.
این موضوعات نشانگر فشارهایی است که به لحاظ معیشتی برمردم وارد شده و نتایج آن علاوه بر اینکه ما را در بخش اقتصاد و تولید دچار ضعف می کند، به لحاظ سلامت جامعه را نیز دچار آسیب
خواهد کرد.
اگرچه برنامه های حمایتی و اقتصاد دولت در حمایت از اقشار ضعیف جامعه افزایش یافته و شاهد گشایش هایی امید بخش در حوزه اقتصاد هستیم، اما باید سرعت این تغییرات را افزایش داد و حین اجرای
برنامه های بلند مدت برای درمان اقتصاد، با سیاست های کوتاه مدت
چتر حمایت دولت از مردم را گسترده تر کرد.
باتوجه به کاهش مصرف در اقلام ذکر شده و بعضاً ماندن محصولات روی دست تولیدکنندگان، دولت می تواند به صورت مقطعی به عنوان خریدار و تنظیم کننده بازار درحمایت از اقشار ضعیف این اقلام را خریداری کند و با قیمتی مناسب دراختیار مردم قرار دهد. تا هم تولیدکننده آسیب نبیند و هم مردمی که توان خرید را از دست داده اند بتوانند قدری سفره خود را گسترده کنند تا حداقل اقلام حیاتی همچون لبنیات و گوشت و میوه از سبد مصرف آنها حذف نشود.