سازمان جهانی مبارزه با برده‌داری: حدود ۲۹ میلیون دختر و زن قربانی برده داری نوین هستند

سازمان جهانی مبارزه با برده‌داری: حدود ۲۹ میلیون دختر و زن قربانی برده داری نوین هستند


این گزارش حاکیست که ۹۹ درصد همه قربانیان بهره کشی جنسی اجباری،
 ۸۴ درصد همه قربانیان ازدواج اجباری و ۵۸ درصد همه قربانیان کار اجباری، زن هستند.
بر اساس آمار یک سازمان جهانی مبارزه با برده‌داری، حدود ۲۹ میلیون دختر و زن قربانی برده داری نوین هستند و به صورت های مختلف مانند کار و ازدواج اجباری و بهره کشی برای بازپرداخت بدهی، استثمار می‌شوند.
به گزارش ایرنا؛ گریس فارست بنیانگذار سازمان ضد برده داری "واک فری" در نشست خبری سازمان ملل متحد گفت: این آمار به این معناست که امروزه از هر ۱۳۰ دختر و زن، یک نفر در بردگی زندگی می کند که بیشتر از کل جمعیت استرالیاست.
فارست افزود: واقعیت این است که شمار انسان هایی که اکنون در بردگی زندگی می کنند، بیش از هر زمان در تاریخ بشر است. تعریف سازمان واک فری از برده داری نوین، از بین بردن سازماندهی شده آزادی شخصی و بهره کشی از یک شخص توسط فرد دیگری برای سود شخصی و مالی است. ه گفته وی، ارزیابی شمار زنان اسیر برده داری نوین جهان در گزارش واک فری با عنوان "نابرابری های جمع شده"، که براساس آمار سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد صورت گرفته، نشان داده است که جنسیت موجب جمع شدن نابرابری ها در سراسر زندگی دختران شده است.