نبود لوازم یدکی از عجایب "تولید ملی"

اگر خودروی صفر یا با گارانتی خدمات داشته باشید قطعاً گذرتان به نمایندگی های خودرو افتاده است. در اولین مراجعه با نبود ظرفیت مواجه خواهید شد و اگر دوست و آشنایی داشته باشید، درصورت پذیرش ممکن است یک روز تا یک هفته ماشین در نمایندگی بماند. علت را که جویا می شوید بیان می دارند لوازم یدکی نداریم و باید تأمین شود.

نبود لوازم یدکی از عجایب "تولید ملی"

 

اگر خودروی صفر یا با گارانتی خدمات داشته باشید قطعاً گذرتان به  نمایندگی های خودرو افتاده است. در اولین مراجعه با نبود ظرفیت مواجه خواهید شد و اگر دوست و آشنایی داشته باشید، درصورت پذیرش ممکن است یک روز تا یک هفته ماشین در نمایندگی بماند. علت را که جویا می شوید بیان می دارند لوازم یدکی نداریم و باید تأمین شود.
این گزاره برای خودروهایی که آن سال هاست تحت عنوان "تولید ملی"
می دانیم واقعاً تعجب آور است. این چطور تولیدی است که ادعای خودکفایی آن را داریم اما برای تأمین قطعات یدکی آن دچار کمبود هستیم؟!
درحال حاضر کمبود لوازم و قطعات یدکی خودروهای ساخت داخل بیش از خودروهای خارجی برای مردم دردسرآفرین شده است. چرا که قطعات خودروهای خارجی از کیفیت استاندارد برخوردارند و عمر مفیدشان مشخص است و درصورت نیاز و سفارش توسط شرکت های بازرگانی تأمین می شود. اما مردمی که مصرف کننده تولیدات داخلی هستند هیچ تضمینی برای عمر مفید لوازم یدکی خودروهایشان وجود ندارد و بارها دیده شده که قطعات یدکی و تعویضی به هیچ عنوان کیفیت کافی را ندارند و صرفاً هزینه ها را مضاعف
 می کنند.
درمجموع چه تولیدات ملی و چه غیر ملی باشند، ضروریست تا لوازم و قطعات یدکی آن چه در داخل و چه از طریق خارج تأمین گردد. مردم تا چه زمانی باید تاوان این سوءمدیریت ها را پرداخت کنند.