ماهواره خیام با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت

ماهواره خیام با موفقیت در مدار زمین قرار گرفت نخستین داده تله‌متری ماهواره خیام در ایستگاه‌های زمینی آن در پایگاه‌های فضایی سازمان فضایی ایران دریافت شد و این ماهواره با موفقیت در مدار ۵۰۰ کیلومتری زمین قرار گرفت.به گزارش ایرنا، ماهواره سنجشی «خیام» حاصل همکاری مشترک ایران با کشور روسیه است.