گسترش طرح تزریق واکسن یادآور کرونا در انگلیس

دولت انگلیس به منظور جلوگیری از شیوع سویه امیکرون، محدودیت های جدیدی را در این کشور از جمله استفاده اجباری از ماسک در برخی اماکن عمومی، وضع کرد.

 

 

 

 


دولت انگلیس به منظور جلوگیری از شیوع سویه امیکرون، محدودیت های جدیدی را در این کشور از جمله استفاده اجباری از ماسک در برخی اماکن عمومی، وضع کرد.
انگلیس به منظور کمک به توقف موج شیوع احتمالی کروناویروس ناشی از سویه امیکرون، تمامی افراد بالای ۱۸ سال را واجد شرایط دریافت دز یادآور واکسن کرونا اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، کارشناسان بهداشتی در انگلیس اعلام کردند که حداقل فاصله زمانی بین دریافت دز دوم واکسن کرونا و دز یادآور این واکسن باید از شش ماه به سه ماه کاهش یابد.
کارشناسان همچنین اظهار کردند که کودکان ۱۲ تا ۱۵ ساله نیز در این کشور می بایست دز دوم واکسن کرونا را دریافت کنند.