کودکان کار اسیر درآمد سیاه

دیدن بچه های کم سن وسال در خیابان ها و پشت چراغ قرمزهای سطح شهر،دل هر بیننده ای را به رحم می آورد که یا کمکی به آنها می کنند و یا آهی از دل می کشند که چرا بچه هایی در این سن و سال باید در گرما وسرما ساعت ها در خیابان بمانند و کار کنند.

کودکان کار اسیر درآمد سیاه

دیدن بچه های کم سن وسال در خیابان ها و پشت چراغ قرمزهای سطح شهر،دل هر بیننده ای را به رحم می آورد که یا کمکی به آنها می کنند و یا آهی از دل می کشند که چرا بچه هایی در این سن و سال باید در گرما وسرما ساعت ها در خیابان بمانند و کار کنند.
واقعا دردناک است اما شاید باور نکنید که اکیپ دو یا سه نفره این بچه ها،روزانه درآمدی بین ۳ تا ۵ میلیون تومان دارند!.
این موضوع را بهزیستی شهرتهران بیان داشته و پایشی میدانی در این حوزه انجام داده اند که نتیجه آن نشان داده که این بچه ها تحت امر افراد و باندهای تکدیگری هستند و تمام درآمدشان متعلق به صاحبانشان می باشد.
اما واقعیتی که نباید فراموش کرد، سرنوشت و کودکی بچه های کار است که مورد تجاوز و سو استفاده افراد خلافکار قرار گرفته است. لذا از یکسو نهادهای حمایتی باید در ساماندهی این بچه ها ممارست کنند و از سوی دیگر مروم دلسوز کشورمان باید حمایت های نقدی و غیر نقدی خود را از طریق مراکز شناخته شده و معتبر بدست این بچه ها برسانند تا آنها از زیر بار فشار کار و تکدیگری رهایی یابند.