اینترنت معجزه نیست، یک ابزار است

دربرخی سایت های مرتبط با سنجش اینترنت در میان کشورهای جهان، نمودارهایی از نوسان و سرعت اینترنت در ترکیه و مناطق زلزله زده این کشور منتشر شد که نشان از حفظ و تداوم سرعت اینترنت علیرغم تخریب ها و ویرانی های گسترده داشت.

اینترنت معجزه نیست، یک ابزار است

 


دربرخی سایت های مرتبط با سنجش اینترنت در میان کشورهای جهان، نمودارهایی از نوسان و سرعت اینترنت در ترکیه و مناطق زلزله زده این کشور منتشر شد که نشان از حفظ و تداوم سرعت اینترنت علیرغم تخریب ها و ویرانی های گسترده داشت.
جالب تر اینجاست که در اخبار مختلف رسمی و در شبکه های مجازی چندین مورد را مشاهده کردیم که افراد و خانواده های گرفتار زیر آوار با استفاده از همین اینترنت توانستند موقعیت مکانی و وضعیت سلامت خود را برای دیگران و یا نیروهای امدادرسان ارسال کنند و جان خود را نجات دهند.
برخی این مسئله را به معجزه اینترنت تعبیر کردند؛ درحالی که این معجزه نیست. بلکه یک کارایی و پتانسیل برای ابزاری به نام اینترنت است که بشر امروز می تواند از آن در عرصه های مختلف زندگی خود از آن بهره ببرد.
حال تصور کنید که اینترنت در مناطق زلزله زده ترکیه قطع بود، چند نفر نا امیدانه منتظر مرگ می شدند تا بلکه زیر آور کسی آنها را پیدا کند. البته این مسئله باز می گردد به نوع نگاه مدیران اجرایی کشورها که اساساً بهره گیری از این ابزار را مفید بدانند و آن را در گسترده زندگی افراد جامعه مهیا سازند؛ یا آن را عاملی مخرب تلقی کنند و از هر سو در صدد محدودسازی آن برآیند.