شفاف سازی بودجه برای مردم

سالهای زیادی است که مردم بدون هرگونه اطلاعی از ردیف های بودجه و نحوه تخصیص آن خبر تصویب یا عدم تأیید آن را از سوی مجلس می شنوند و ازکنار آن عبور می کنند.

شفاف سازی بودجه برای مردم

 


سالهای زیادی است که مردم بدون هرگونه اطلاعی از ردیف های بودجه و نحوه تخصیص آن خبر تصویب یا عدم تأیید آن را از سوی مجلس می شنوند و ازکنار آن عبور می کنند.
چرا که اساسا اعداد و ارقام در بودجه به سبب بزرگ بودن آن برای بسیاری از مردم قابل درک نیست.
اما اخیرا در اقدامی مفید شاهد توضیح کوتاه و قابل فهم از ردیف های بودجه توسط رسانه ملی هستیم.
در این کلیپ های کوتاه دو دقیقه و با استفاده از طرح های گرافیکی
بخش های مختلف بودجه تشریح می شود و مخاطب از اعداد و ارقام موجود به یک درک نسبی می رسد.
شاید این در این دو دقیقه چیز زیادی از بودجه تشریح نشود اما هرچه هست موجب آشنایی مردم با جزئیات بودجه خواهد شد.
مسلما آگاهی و اطلاع از امور مالی کشور، جامعه را با بینشی
عمیق تر نسبت به عملکرد دولت ها در حوزه اقتصاد آشنا خواهد ساخت و در
 انتخاب ها یاری خواهد نمود.