اختصاص ردیف بودجه به ساخت خوابگاه‎های متأهلی در لایحه بودجه ۱۴۰۲

برای وزارت علوم و بهداشت؛

اختصاص ردیف بودجه به ساخت خوابگاه‎های متأهلی در لایحه بودجه ۱۴۰۲

 


 


در لایحه بودجه ۱۴۰۲ به منظور کمک به احداث، تکمیل و تغییر کاربری فضاها برای ایجاد خوابگاه دانشجویان متاهل وزارتین بهداشت و علوم مبلغ
 ۷۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
به گزارش مهر، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هفتم دی ماه از سوی رئیس جمهور برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این لایحه بودجه در تبصره ۹ که به آموزش، پژوهش و فرهنگ
می پردازد، دانشگاه‌ها اجازه دارند تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی نسبت به اخذ تسهیلات بانکی با اولویت ساخت خوابگاه های دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی اقدام کنند.
در تبصره ۹ ماده واحده کلان لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است:
  تبصره ۹ آموزش، پژوهش و فرهنگ (بخش اول احکام یک ساله)
الف - به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می شود با تصویب هیات امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ۱۴۰۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای خود با اولویت خوابگاه های دانشجویان متأهلین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی خود مشروط به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام
کنند.
همچنین ردیف جدیدی در بودجه سال آینده تحت عنوان ساخت خوابگاه‌های متاهلی با بودجه ۷۰۰ میلیارد تومان در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ماندگاری نخبگان ایجاد شده است.
در جدول شماره ۹ برآورد اعتبارات ردیف های متفرقه سال ۱۴۰۲ آمده است: به منظور کمک به احداث، تکمیل و تغییر کاربری فضاها برای ایجاد خوابگاه دانشجویان متاهل شاغل به تحصیل در مقاطع تحصیلات تکمیلی وزارتین بهداشت و علوم که
 ۵۰ درصد آورده آن از محل سایر منابع تامین شده باشد میزان ۷ هزار میلیارد ریال یا ۷۰۰ میلیون تومان درنظر گرفته می‎شود.