تقویم آموزشی دانشگاه تربیت مدرس تغییر کرد

تقویم آموزشی دانشگاه تربیت مدرس تغییر کرددانشگاه تربیت مدرس اعلام کرد که انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲ –۱۴۰۱ با تاخیر انجام خواهد شد.
به گزارش ایسنا، بر این اساس زمان انتخاب واحد دانشجویان تربیت مدرس در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۱ طی روزهای ۸ تا
 ۱۰ بهمن ماه انجام خواهد شد.بنابراعلام قبلی معاونت آموزشی دانشگاه تربیت مدرس، امتحانات دروس تخصصی این دانشگاه در ترم جاری، امروز ۶ بهمن پایان می‌یابد.
ثبت اولیه نمرات دانشجویان نیز تا ۱۹ بهمن ماه ادامه خواهد داشت و ثبت نهایی نمرات دانشجویان تربیت مدرس نیز در بازه زمانی ۲۴ تا
 ۲۷ بهمن ماه سال جاری انجام خواهد شد.