مودیان جدید مالیات چه کسانی هستند؟

قرار است افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده از محل مؤدیان جدیدی باشد که شناسایی شده اند و در زمره فرارهای مالیاتی بوده اند.

مودیان جدید مالیات چه کسانی هستند؟

 

 

قرار است افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده از محل مؤدیان جدیدی باشد که شناسایی شده اند و در زمره فرارهای مالیاتی بوده اند.
در نگاه اول به این گزاره چنین برداشت می شود که رویکردی معقول بر روال عادی تعرفه های مالیاتی حکمفرماست. اما وقتی پای درد و دل کاسبان و تولیدکنندگان و صنعتگران می نشینیم متوجه افزایش فشار غیر منطقی مالیاتی به درآمدهای آنها می شویم.
این مسئله ربطی به این دولت و آن دولت ندارد و اساسا هر دولتی که روی کار است نگاهی سلبی به مالیات جهت تأمین بودجه دارند.
صنعتگران ما درحال ورشکستگی و کاهش میزان تولید هستند و بعضا با کمتر از یک سوم از توان خود در حال فعالیت

هستند و به دنبال خریدار می گردند تا دستگاه ها و تجهیزات را جداگانه بفروشند و زمینشان را هم تبدیل به دلار کنند و

از کشور بروند. حال با کدام ملاک و معیار می توان افزایش مدام نرخ مالیات را توجیه کرد.
گفته شده چند مودی جدید به مودیان قبلی اضافه شده است. اگر این خبر و نحوه شناسایی مودیان جدید براساس قانون و

منطقی بوده باشد قطعا می تواند کمک شایانی به درآمدهای مالیاتی باشد.
حرف این است که اگر این چند میلیون مودی جدید به لیست مالیاتی افزوده شده؛ پس با افزایش درآمدها در این بخش باید

فشار بی امان طی سال های گذشته از روی مالیات دهندگان برداشته شود.
اما اگر این مودیان جدید در زمره کسانی هستند که باید از خرید و فروش خودرو مالیات بدهند و یا اگر خانه و ملکشان

بیش از حد مشخص شده باشد و مشمول پرداخت مالیات باشند، قطعا روال قبلی تغییری نکرده است و باید باز هم شاهد

فشار مالیاتی بر مردم باشیم.
انتظار عمومی از دولت و نهادهای مرتبط در امر نظارت و دستگاه های قضایی و اطلاعاتی این است که فراریان بزرگ

مالیاتی را شناسایی و بدون مصلحت اندیشی و مطابق قانون با آنها برخورد کنند کما اینکه بدون
هر گونه تخفیف و

مراعاتی با کارمندان و کارگران برخورد می کنند و
به صورت خودکار و بدون هرگونه مصلحت یا ارفاقی از حقوقشان

کسر
می کنند و حتی خودشان هم خبردار نمی شوند.
اینکه وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه در تنگناست خود بیانگر ضرورت تعادل در اخذ مالیات از مردم می باشد.