گره گشایی از اقتصاد بدون دیپلماسی ممکن نیست

در صحبت ها و سخنرانی های مسئولان در مورد وضعیت اقتصاد خبرهایی از برنامه‌های ویژه در ماه های اخیر می دهد که اغلب رنگ و لعاب حمایتی و در راستای بهبود معیشت مردم را تداعی می‌کند.

 

 


در صحبت ها و سخنرانی های مسئولان در مورد وضعیت  اقتصاد خبرهایی از برنامه‌های ویژه در ماه های اخیر می دهد که اغلب رنگ و لعاب حمایتی و در راستای بهبود معیشت مردم را تداعی می‌کند.
هرچند که این قبیل برنامه‌های حمایتی ضروری و حیاتی است،اما باید بپذیریم که مشکل اساسی اقتصاد ما نیازمند اصلاح ساختاری در عرصه داخلی و خارجی است.
ازجمله این موارد فعالیت بیشتر دیپلماسی ما در عرصه سیاسی و اقتصادی با همسایگان و دیگر کشورهای جهان می باشد. چرا که مناسبات تجاری و تعاملات اقتصادی ما با دنیا دچار نارسایی های دیپلماتیک شده و باید این روابط بار دیگر بازسازی شود.
متأسفانه تعاملات سیاسی ما نیز نتوانسته این دیپلماسی اقتصادی را ترمیم کند. درحالیکه تحریم‌ها و محدودیت های فراوان این تعاملات را به حداقل رسانده عزمی برای رفع و یا تعدیل آن از سوی مسئولان دیده نمی‌شود.
این عارضه باعث می شود برنامه های اقتصادی و کاربردی در بهبود معیشت مردم به صورت مقطعی و کوتاه مدت موثر باشد.
بدون داشتن برنامه دیپلماسی اقتصادی نمی توان انتظار داشت برنامه های داخلی موثر واقع شود.چه از طریق مذاکرات هسته‌ای و چه از طریق تعاملات منطقه ای باید مسیر اقتصاد خارجی را هموار کنیم، در غیر این صورت
نمی توان تنها به مدیریت اقتصادی در داخل چشم امید داشت.