کارمندان در سال گذشته ۲ برابر واحدهای صنفی مالیات پرداخت کردند

رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی:

رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی: کارمندان در سال گذشته ۲ برابر واحدهای صنفی مالیات پرداخت کردند

 رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: کارمندان در سال گذشته نزدیک به ۲ برابر واحدهای صنفی مالیات پرداخت کردند.
به گزارش ایرنا، «مهدی موحدی بکنظر» در گفت و گویی اظهار داشت: حقوق بگیران دولتی در سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند.
وی افزود: حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار حقوق بگیر دولتی داریم که هر کارمند به طور متوسط سالانه ۹ میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند.  رییس مرکز پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه از صاحبان مشاغل ۳۰۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده است گفت:  اگر به عملکرد سال گذشته نگاه کنیم مشخص می‌شود که این افراد، ۱۷ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند.
وی بیان داشت: این در حالی است سه میلیون و ۵۰۰ هزار اظهارنامه از سوی صاحبان مشاغل به سازمان مالیاتی داده می‌شود.