اجتماعی

مدیرانی موفق هستند که در بی شرایطی مدیریت کنند در غیر اینصورت هرکسی می تواند مدیر باشد
مهندس اکبرنژاد معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی در دیدار با مدیریت عامل اتحادیه دامداران گیلان :

معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی گیلان یکی از مدیران کاردان و دلسوز به امور کشاورزی است.