صادرکنندگان متخلف در مسیر قرمز گمرک

تقوی اظهار داشت: چنانچه صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز به تکالیف عمل کنند از تسهیلات استفاده از مسیر سبز در اظهارنامه مالیاتی برخوردار خواهند شد. به این ترتیب تشریفات گمرکی به حداقل خواهد رسید، اما چنانچه به اندازه کافی تعهد ارزی نداشته باشند این تسهیلات و اظهارنامه مالیاتی به مسیر قرمز می‌رود.

صادرکنندگان متخلف در مسیر قرمز گمرک

تقوی اظهار داشت: چنانچه صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز به تکالیف عمل کنند از تسهیلات استفاده از مسیر سبز در اظهارنامه مالیاتی برخوردار خواهند شد. به این ترتیب تشریفات گمرکی به حداقل خواهد رسید، اما چنانچه به اندازه کافی تعهد ارزی نداشته باشند این تسهیلات و اظهارنامه مالیاتی به مسیر قرمز می‌رود.
به گزارش ایلنا، تقوی با اشاره به مصوبه بازگشت ارز صادرکنندگان اظهار داشت: دستورالعمل بانک مرکزی تکلیفی برعهده همه سازمان‌های ذیمدخل از جمله گمرک گذاشته شده مبنی بر اینکه ملاک، بازگشت ارز تعهد صادرکنندگان است. این تعهد به صورت سیستمی در سامانه جامعه گمرکی درج شده و اعتبارنامه از طریق سامانه گمرک ارسال می‌شود که ملاکی برای بازگشت ارز است.
وی افزود: چنانچه صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز به تکالیف عمل کنند از تسهیلات استفاده از مسیر سبز در اظهارنامه مالیاتی برخوردار خواهند شد. به این ترتیب تشریفات گمرکی به حداقل خواهد رسید، اما چنانچه به اندازه کافی تعهد ارزی نداشته باشند این تسهیلات و اظهارنامه مالیاتی به مسیر قرمز می‌رود. ضمن اینکه تکلیف شده که جلوی واردات و صادرات صادرکنندگان گرفته خواهد شد.
وی همچنین گفت: علاوه بر این، احتمال تعلیق و یا ابطال کارت بازرگانی این صادرکنندگان نیز وجود دارد.
تقوی در ادامه اظهار داشت: براساس تصمیمات بانک مرکزی اگر میزان کاربری مواد اولیه در تولید کالای صادراتی 80 درصد باشد، صادرکننده از تعهد بازگشت ارز معاف خواهد شد. روند کار به این ترتیب است که بعد از اینکه صادرکننده تقاضا را ارسال کرد اطلاعات صحت‌سنجی شده و بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند.