باید کمی کشور را سبک بال کنیم

به سبب برخی بی توجهی ها طی چند دهه اخیر در حوزه های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، آموزشی، زیست محیطی و دیگر مسائل وابسته به این موارد، امروز شاهد بحران هایی هستیم که هریک به نحوی فشاری را بر کشور وارد ساخته اند. از سوی دیگر شدت فشارها بر مردم باعث بروز انتظارات مختلف از دولت کنونی شده تا بتواند این مشکلات را حل کند و وضعیت را بهبود ببخشد.

باید کمی کشور را سبک بال کنیم


 

به سبب برخی بی توجهی ها طی چند دهه اخیر در حوزه های سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی، آموزشی، زیست محیطی و دیگر مسائل وابسته به این موارد، امروز شاهد بحران هایی هستیم که هریک به نحوی فشاری را بر کشور وارد ساخته اند. از سوی دیگر شدت فشارها بر مردم باعث بروز انتظارات مختلف از دولت کنونی شده تا بتواند این مشکلات را حل کند و وضعیت را بهبود ببخشد.
واقعیت این است که نه تنها دولت رئیسی که هر دولت دیگری هم که روی کار می آمد،توانایی برطرف کردن این بحران را نداشت.چرا که این بحران ها طی ده ها سال شکل گرفته و انتظار دفعی آنها غیرقابل قبول است.
اما نکته اصلی اینجاست که می توان از توان دولت و دیگر قوا و نهادهای حکومتی با همراهی مردم استفاده کرد و کمی از بار این بحران کاست .
امروز سررشته چندین و چند بحران موجود در کشور به سرزلف اقتصاد گره خورده و اقتصاد کشور در بند تحریم های مختلف از سوی آمریکا و جامعه جهانی قرار گرفته است. برای برون رفت از این بحران باید هرچه زودتر این بندها را از هم بگشاییم و اقتصاد را جانی تازه ببخشیم.
عادی شدن روابط و رفع اختلافات موجود درمسائل مختلف سیاسی و اقتصادی با دنیا می تواند راهگشای این مشکل باشد. در صورتی که بتوانیم این مسئله را با عقلانیت و برمدار تحقق منافع ملی پیش ببریم، قطعاً
بار سنگینی از دوش کشور و ملت برخواهیم داشت.
مذاکرات پیش رو این فرصت را دراختیار ما می گذارد تا گامی
در این جهت برداریم.اگرچه ایران هیچگاه از روند مذاکرات خارج نشده و این بدعهدی طرف غربی بود که روال عادی توافقات فی مابین را برهم زد و مشکلات را برما افزون نمود.اما بار دیگر باید برای وصول مطالبات خود با عزت و حکمت به مذاکرات بپردازیم تا کمی از بار مشکلات به وجود آمده را بکاهیم.
درمورد سیاست ها و استراتژی مذاکرات از سوی مقامات عالی کشورمان بحثی نداریم و معتقدیم باید با گام های محکم و با ثبات وارد مذاکرات شد. ولی باید بر این موضوع نیز صحه گذاشت که مردم در زیر بار فشارهای معیشتی کمرشان خم شده و تابی برای تحمل و مقاومت
ندارند.
لذا باید علاوه بر لحاظ کردن تاکتیک های پیش از مذاکرات،سرعت عمل را در اجرای سیاست کاهش فشارها در پیش بگیریم و اولویت را
به گشایش های اقتصادی بدهیم تا کمی شانه های کشور و ملت از زیر بار فشار خالی شود تا بتواند به بحران های دیگر بپردازد.
کارکمی سخت است چراکه هم در داخل و هم در خارج،مدیریت اوضاع دولت را پرمشغله ساخته است. به عبارتی اگر تمام بیست و چهارساعت را دولت مشغول به کار باشد بازهم کارهای روی زمین مانده بسیار است که باید آنها را دنبال و تعیین تکلیف کرد.
به همین سبب درابتدای بحث اذعان شد که باید تمام قوا و نهادهای حکومتی پای کار بیایند و با جلب اعتماد عمومی همراهی مردم را افزایش دهند تا کمی بارمشکلات کشور را سبک کنیم و بتوانیم در حوزه های مختلف چالش ها و بحران را مدیریت کنیم.