حجم ذخیره آب سدهای اردبیل ۵۰ درصد کاهش یافت

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان اردبیل از کاهش حجم ذخیره آب سدهای این استان به میران ۵۰ درصد در مقایسه با پارسال خبر داد.

اردبيل-خبرنگار آفرينش
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای استان اردبیل از کاهش حجم ذخیره آب سدهای این استان به میران ۵۰ درصد در مقایسه با پارسال خبر داد.
اسداله دیندار سوها با بیان اینکه کاهش بارندگی در این استان منجر به کاهش ذخایر آب سدها شده و امسال با خشکسالی شدیدی در حوزه های آبریز استان هستیم گفت: بارش‌ها درحوضه آبریز سدهای مهم استان اردبیل 
۷۰ درصد کاهش داردو این امر موجب کاهش ۵۰ درصدی حجم ذخیره آب  سدهای استان شده است.
وی افزود: بارش‌ها در سال ۱۴۰۰، در حوضه آبریز سدهای مهم استان اردبیل نظیر یامچی، سبلان و قوری چای تا ۷۰ درصد کاهش دارد و باید برای کاهش مصارف و استفاده بهینه از آب اقدامات  مهمی انجام
 شود.
او اظهار کرد: کاهش بارندگی‌ها،افزایش دمای هوا ،افزایش تبخیر از سطح حوضه های آبریز ،مصارف آب در سرشاخه‌ها و نبود ذخیره برف کافی در کوهستان از جمله سبلان، موجب کاهش رواناب و حتی خشک شدن اغلب آبراهه‎ها و رودخانه‎های استان شده است بطوریکه اکنون رواناب ورودی اغلب سدهای استان صفر یا نزدیک به صفر است.