دولت حداقل ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر به تامین اجتماعی پرداخت کند

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران:

علی دهقان کیا با تاکید بر اینکه باید بخشی دیگر از مطالبات تامین اجتماعی پرداخت شود؛ می گوید: برای تداوم همسان سازی نیاز به سرمایه گذاری است. به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه، دولت مکلف شده در سال جاری ۵۰ هزار میلیارد تومان از طلب سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. این در حالیست که دولت تاکنون فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را در تیرماه پرداخته و بخش اعظم آن پول، صرف همسان سازی یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان شده است. علی دهقان کیا (رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران) در این رابطه می گوید: خوشبختانه طرح برداشت از منابع سازمان برای تامین اعتبار طرح «تامین کالاهای اساسی» از دستور کار نمایندگان مجلس خارج شد و به سراغ منابع دیگر برای تامین اعتبار رفتند. وی اضافه می کند: با این وجود، انتظار حداقلی ما از دولت این است که در سال جاری لااقل ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر به تامین اجتماعی پرداخت نماید؛ براساس قانون بودجه باید دولت در سال ۹۹، ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت کند و نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه این قول را به ما داده بودند. او با بیان اینکه سایر صندوق ها از جمله صندوق کشوری و لشگری از دولت طلبی ندارند؛ ادامه می دهد: اما تامین اجتماعی از دولت طلب دارد و مقدار این طلب هم کم نیست؛ لااقل ۱۸ هزار میلیارد تومان از این طلب را در سال جاری بپردازند. به گفته وی، حداقل ۳۰ درصدِ ۳۲ هزار میلیارد تومانی که دولت در قالب رد دیون در تیرماه به سازمان پرداخته، خرج متناسب سازی حقوق بازنشستگان شده است و سازمان برای تداوم متناسب سازی، نیاز به بودجه و سرمایه دارد. دهقان کیا در پایان تاکید می کند: اگر دولت ۱۸ هزار میلیارد تومان به سازمان بپردازد، سازمان می تواند این پول را در بورس یا به طرق دیگر سرمایه گذاری کرده و درآمدزایی داشته باشد و به این ترتیب، متناسب سازی در سالهای آینده به خوبی قابل تداوم خواهد بود.

دولت حداقل ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر به تامین اجتماعی پرداخت کند

علی دهقان کیا با تاکید بر اینکه باید بخشی دیگر از مطالبات تامین اجتماعی پرداخت شود؛ می گوید: برای تداوم همسان سازی نیاز به سرمایه گذاری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، براساس بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه، دولت مکلف شده در سال جاری
۵۰ هزار میلیارد تومان از طلب سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کند. این در حالیست که دولت تاکنون فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان از این مبلغ را در تیرماه پرداخته و بخش اعظم آن پول، صرف همسان سازی یا متناسب سازی حقوق بازنشستگان شده است.
علی دهقان کیا (رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران) در این رابطه می گوید: خوشبختانه طرح برداشت از منابع سازمان برای تامین اعتبار طرح «تامین کالاهای اساسی» از دستور کار نمایندگان مجلس خارج شد و به سراغ منابع دیگر برای تامین اعتبار رفتند.
وی اضافه می کند: با این وجود، انتظار حداقلی ما از دولت این است که در سال جاری لااقل ۱۸ هزار میلیارد تومان دیگر به تامین اجتماعی پرداخت نماید؛ براساس قانون بودجه باید دولت در سال ۹۹، ۵۰ هزار میلیارد تومان به سازمان پرداخت کند و نمایندگان در کمیسیون تلفیق بودجه این قول را به ما داده بودند.
او با بیان اینکه سایر صندوق ها از جمله صندوق کشوری و لشگری از دولت طلبی ندارند؛ ادامه می دهد: اما تامین اجتماعی از دولت طلب دارد و مقدار این طلب هم کم نیست؛ لااقل ۱۸ هزار میلیارد تومان از این طلب را در سال جاری بپردازند.
به گفته وی، حداقل ۳۰ درصدِ ۳۲ هزار میلیارد تومانی که دولت در قالب رد دیون در تیرماه به سازمان پرداخته، خرج متناسب سازی حقوق بازنشستگان شده است و سازمان برای تداوم متناسب سازی، نیاز به بودجه و سرمایه دارد.
دهقان کیا در پایان تاکید می کند: اگر دولت
 ۱۸ هزار میلیارد تومان به سازمان بپردازد، سازمان می تواند این پول را در بورس یا به طرق دیگر
سرمایه گذاری کرده و درآمدزایی داشته باشد و به این ترتیب، متناسب سازی در سالهای آینده به خوبی قابل تداوم خواهد بود.