سوءتفاهم در حول‌وحوش انواع امنيت‌هاي اجتماعي

جامعه امروز ما در اغلب ابعاد مختلف، به نحوي گاهي كم و گاهي بسيار بيش، درگير ناامني‌هاي مختلف است؛ با يك نگاه كلي به انواع اين ناامني‌ها، مي‌توان ريشه اغلب آن‌ها را در معضلات اقتصادي ناشي از تحريم، كاسبان تحريم و رانت‌خواري‌هاي مختلف دانست. همين معضلات اقتصادي، جامعه ايراني را از منظرهاي مختلف دچار تشتت و بحران كرده است؛ بيكاري، سرقت‌هاي خشونت‌آميز، افزايش كودكان كار و زباله گردان مرد و زن، افزايش خيابان و كارتن‌خوابي، افزايش حاشيه‌نشيني كه خود منشاء بزرگ جرم‌خيزي در متن جوامع است و مسائلي از اين دست، امنيت شهرها و شهروندان را مورد مخاطره قرارداده است. به گونه‌اي كه اين روزها كمتر شهروندي جرات مي‌كند گوشي در دست در خيابان راه برود. اما نكته‌اي كه اخيرا از سوي دوتن از امامان جمعه محترم در مورد مسئله بدحجابي مطرح شده، متاسفانه مورد سوءتفاهم‌هاي مختلف در فضاهاي مجازي قرار گرفت، و برخي مدعي شدند منظور از چنين سخناني ناامن كردن فضاي جامعه براي چنين افرادي است

سوءتفاهم در حول‌وحوش انواع امنيت‌هاي اجتماعي

جامعه امروز ما در اغلب ابعاد مختلف، به نحوي گاهي كم و گاهي بسيار بيش، درگير ناامني‌هاي مختلف است؛ با يك نگاه كلي به انواع اين ناامني‌ها، مي‌توان ريشه اغلب آن‌ها را در معضلات اقتصادي ناشي از تحريم، كاسبان تحريم و رانت‌خواري‌هاي مختلف دانست. همين معضلات اقتصادي، جامعه ايراني را از منظرهاي مختلف دچار تشتت و بحران كرده است؛ بيكاري، سرقت‌هاي خشونت‌آميز، افزايش كودكان كار و زباله گردان مرد و زن، افزايش خيابان و كارتن‌خوابي، افزايش حاشيه‌نشيني كه خود منشاء بزرگ جرم‌خيزي در متن جوامع است و مسائلي از اين دست، امنيت شهرها و شهروندان را مورد مخاطره قرارداده است. به گونه‌اي كه اين روزها كمتر شهروندي جرات مي‌كند گوشي در دست در خيابان راه برود. اما نكته‌اي كه اخيرا از سوي دوتن از امامان جمعه محترم در مورد مسئله بدحجابي مطرح شده، متاسفانه مورد سوءتفاهم‌هاي مختلف در فضاهاي مجازي قرار گرفت، و برخي مدعي شدند منظور از چنين سخناني ناامن كردن فضاي جامعه براي چنين افرادي است.همچنان كه برخورد با ديگرعوامل مخدوش‌كننده امنيت وظيفه نيروي انتظامي است، برخورد با اين افراد البته از نوع ارشادي هم بايد از سوي همين نيرو انجام گيرد و طرح چنين مباحثي آنچنان كه امام جمعه بجنورد هم بدان اشاره كرده به معناي برخورد فيزيكي نيست و نبايد دستمايه برخي افراد ناباب براي انتقام‌گيري‌هاي شخصي و سوءاستفاده از مسائل مطرح شده و ناامن كردن فضاي جامعه براي زنان شود. جامعه امروز ما بيش از هر زمان ديگري به وفاق و همدلي شهروندان و تامين امنيت احاد مختلف از سوي مسئولان و نيروهاي ذيربط دارد و در اين مسير بايد از ايجاد فضاي سوءتفاهم آميز و دامن زدن بدان خودداري شود.