خواب آشفته آمریکا در شورای امنیت

با وجود این‌که از قبل اعلام شده بود روز سه‌شنبه رای‌گیری برای پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران انجام می‌شود، اما در ساعات اولیه صبح روز سه‌شنبه هنوز این پیش‌نویس ارایه نشده است.به گزارش ایسنا، روز سه‌شنبه به وقت محلی قرار بود طبق زمان‌بندی از قبل اعلام شده رای‌گیری درباره پیش‌نویس قطعنامه آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران انجام شود اما از آنجایی که به خاطر موضوع کرونا، جلسه‌ای به طور علنی برای رای‌گیری نخواهد بود، رای‌گیری شورای امنیت به صورت ایمیلی با مهلت دوازده ساعته به کشورهای عضو برای اعلام رای انجام می‌شود و نتیجه‌اش سه‌شنبه بعد از ظهر (یا شاید هم چهارشنبه) معلوم خواهد شد.


با وجود این‌که از قبل اعلام شده بود روز سه‌شنبه رای‌گیری برای پیش‌نویس قطعنامه آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی علیه ایران انجام می‌شود، اما در ساعات اولیه صبح روز سه‌شنبه هنوز این پیش‌نویس ارایه نشده است.به گزارش ایسنا، روز سه‌شنبه به وقت محلی قرار بود طبق زمان‌بندی از قبل اعلام شده رای‌گیری درباره پیش‌نویس قطعنامه آمریکا درباره تمدید تحریم تسلیحاتی ایران انجام شود اما از آنجایی که به خاطر موضوع کرونا، جلسه‌ای به طور علنی برای رای‌گیری نخواهد بود، رای‌گیری شورای امنیت به صورت ایمیلی با مهلت دوازده ساعته به کشورهای عضو برای اعلام رای انجام می‌شود و نتیجه‌اش سه‌شنبه بعد از ظهر (یا شاید هم چهارشنبه) معلوم خواهد شد.