دانشگاه الزهرا (س)در مقطع ارشد دانشجوی بدون کنکور می‏پذیرد

برای سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲؛

دانشگاه الزهرا (س)در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ در مقطع کارشناسی ارشد از میان متقاضیان حائز شرایط دانشجوی بدون کنکور می پذیرد.

دانشگاه الزهرا (س)در سال تحصیلی  ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ در مقطع کارشناسی ارشد از میان متقاضیان حائز شرایط دانشجوی بدون کنکور می پذیرد.
به گزارش مهر، دانشگاه الزهرا(س)بر اساس
«آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» در سال تحصیلی ۱۴۰۳ - ۱۴۰۲ در مقطع کارشناسی ارشد از میان متقاضیان حائز شرایط شیوه نامه به شرح ذیل به صورت بدون آزمون، دانشجو می‎پذیرد.
۱-دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی نیمسال اول ۱۳۹۸ و ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۷ که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) و به لحاظ میانگین کل جزء ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود با شند و حداکثر در مدت هشت نیم سال تحصیلی از میان دانشگاه‏های منتخب با شرایط مندرج در این فراخوان، در بازه زمانی یکم بهمن ۱۴۰۱ تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانش آموخته شوند،
می توانند در این فراخوان شرکت کنند.
۲-دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه الزهرا(س)ورودی نیمسال اول ۱۳۹۸ و ورودی نیمسال دوم ۱۳۹۷ که در پایان شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) و به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰ درصد برتر بعدی
(۳۰ درصد برتر) باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی در بازه زمانی یکم بهمن ۱۴۰۱ تا تاریخ
 ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانش آموخته شوند، نیز می‏توانند در این فراخوان ثبت نام کنند تا چنانچه ظرفیت پذیرش بدون آزمون رشته/گرایشی، با ۲۰ درصد برتر دانشجویان حائز شرایط (با لحاظ دوسوم ظرفیت پذیرش بدون آزمون به دانش آموختگان دانشگاه الزهرا(س)) تکمیل نشود، درخواست آنها مورد بررسی قرار گیرد.
3-سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که مشمول تحصیل همزمان در دو ر شته ه ستند،
به استناد "آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان"، ۱۰ نیم سال تحصیلی است.این دانشجویان در رشته ای که سایر شرایط این فراخوان را داشته باشند، می‏توانند از تسهیلات مربوط بهره مند شوند.
۴-سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که در طرح کارورزی/کارآموزی بلندمدت در دورهی کارشناسی پیوسته خود شرکت کرده اند، به تناسب دوره کارورزی (۳ تا ۱۲ ماه)، حداکثر ۱۰ نیمسال تحصیلی است.
۵-سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته خود در دوره های فرعی
( گذراندن واحدهای درسی مازاد از سایر رشته ها)
شرکت کرده اند، حداکثر نه نیمسال تحصیلی است و در صورتی که پس از گذراندن شش نیمسال تحصیلی (با گذراندن حداقل سه چهارم واحدهای درسی) به لحاظ میانگین کل جزو ۲۰ درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، در صورتی که از میان
دانشگاه های منتخب با شرایط مندرج در این فراخوان، تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ دانش آموخته می شوند، با ارائه مدرک معتبر، می توانند در این فراخوان شرکت کنند.
۶-سنوات تحصیلی مجاز برای دانشجویانی که در مقطع کارشناسی پیوسته خود، صاحب فرزند شده و از مرخصی بارداری بدون احتساب در سنوات و
با تائید دانشگاه استفاده کرده اند، حداکثر
 ده نیمسال تحصیلی است.
۷-سنوات تحصیلی مجاز دانشجویان مهمان، انتقالی، تغییر رشته و انتقالی توام با تغییر رشته از ورود به رشته یا دانشگاه اول تا دانش آموختگی از رشته یا دانشگاه دوم، باید حداکثر ۸ نیمسال باشد و مقایسه میانگین کل این متقاضیان با دانشجویان دانشگاهی انجام می شود که بیشترین واحد درسی خود را با آنها گذرانده اند.
۸-براساس موارد مندرج در این فراخوان، پذیرش برای سال تحصیلی بلافاصله پس از دانش آموختگی و صرفا برای یکبار امکانپذیر است.
۹- همچنین پذیرش از طریق این فراخوان در دوره روزانه به صورت رایگان انجام می‏پذیرد.
۱۰-دارندگان مدرک معادل کارشناسی، مجاز به شرکت در فراخوان نیستند.
۱۱- دارندگان مدارک دوره های مجازی، فراگیر پیام نور، پذیرفته شدگان آزمون های اختصاصی (داخلی)، نوبت دوم بدون آزمون، علمی کاربردی، غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامي، پردیس‌های بین الملل خودگردان و همچنین دارندگان مدارک حوزوی معادل کارشناسی، مجاز به شرکت در فراخوان نیستند.