معاون دانشگاه پیام نور: ۷۵ درصد منابع درسی دانشگاه پیام نور نیاز به بازنگری دارد

معاون دانشگاه پیام نور: ۷۵ درصد منابع درسی دانشگاه پیام نور نیاز به بازنگری داردمعاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: ۷۵ درصد منابع درسی دانشگاه پیام نور نیاز به بازنگری دارد و منابع جهت بازنگری به دانشکده ها ارجاع داده شده است.
به گزارش دانشگاه پیام نور، علیرضا دل افکار در نشست روسای استانی با اعلام اینکه تاکنون ۴۵۰ درخواست از روسای استانی برای راه اندازی رشته های جدید به معاونت آموزشی ارسال شده است گفت: از این تعداد ۴۰ رشته جدید تاکنون مجوز راه اندازی از شورای گسترش گرفته است.
معاون آموزشی دانشگاه پیام نور افزود: از بین ۳۶۰۰ عضو علمی دانشگاه پیام نور حدود هزار نفر جزو ۱۵ درصد و ۱۲۰۰ الی ۱۳۰۰ نفر جزو ده درصد جهش علمی در سال جاری بوده اند.
وی با تأکید بر لزوم ارزیابی وضعیت علمی اعضای هیات علمی
دانشگاه پیام نور گفت: طبق تاریخ اعلام شده اعضای هیئت علمی باید مستندات پژوهشی خود را برای ارزیابی در سامانه ترفیع بارگذاری کنند و اگر عضوی در تاریخ مذکور نتواند مدارک را بارگذاری کند شامل ترفیع نخواهد شد و از مهر سال آینده این ارزیابی به صورت هفتگی خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه ۷۵ درصد منابع درسی دانشگاه
پیام نور نیاز به بازنگری دارد گفت: منابع جهت بازنگری به دانشکده ها ارجاع داده شده است.