سقوط صادرات نفت هفتگی روسیه

سقوط صادرات نفت هفتگی روسیه


 


صادرات نفت روسیه که از طریق دریا حمل می‌شود، هفته گذشته ۸۲۰ هزار بشکه در روز معادل ۲۲ درصد کاهش یافت.به گزارش ایسنا، حجم صادرات نفت روسیه در هفته منتهی به ۲۰ ژانویه، به میزان ۸۲۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت و به ۲.۹۸ میلیون بشکه رسید و عمده رشدی که هفته پیش از آن داشت را از دست داد. این بزرگترین کاهش صادرات از بنادر روسیه در اقیانوس آرام بود و صادرات از آرکتیک و دریای سیاه، کاهش کمتری داشته است.با وجود این کاهش، میانگین چهار هفته‌ای صادرات نفت روسیه بالاتر رفت و برای دومین هفته متوالی، بالای سه میلیون بشکه در روز ماند. بر اساس این شاخص، صادرات نفت دریابرد روسیه تقریبا مطابق با سطحی بود که در طول نیمه دوم سال ۲۰۲۲ مشاهده شده بود.درآمد تعرفه صادرات نفت روسیه، افت چشمگیری پیدا کرد که این کاهش، مطابق با افت صادرات هفتگی بود. فرمول بازنگری شده که در ابتدای سال ۲۰۲۳ معرفی شد، نرخ تعرفه صادرات هر بشکه نفت را نصف کرده و با کاهش صادرات، درآمد آن به پایین‌ترین میزان پیش از آغاز جنگ، بر مبنای هفتگی و چهار هفته‌ای رسیده است. مسکو در نظر دارد در نحوه محاسبه مالیات نفت، تغییراتی دهد تا درآمدهایش را تقویت کند.