برگزاری نمایشگاه "صنعت برق ایران"و "محیط زیست"

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی "صنعت برق ایران" با مشارکت ۳۵۰ شرکت داخلی و ۲۰شرکت و نمایندگی خارجی و بیستمین نمایشگاه بین المللی "محیط زیست" تا دوم آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده است.

برگزاری نمایشگاه "صنعت برق ایران"و  "محیط زیست"

 

 بیست و دومین نمایشگاه بین المللی "صنعت برق ایران" با مشارکت ۳۵۰  شرکت داخلی و ۲۰شرکت و نمایندگی خارجی و بیستمین نمایشگاه بین المللی "محیط زیست" تا دوم آذر ماه در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شده است.
عکس‌ : همایون بدیع فر