گام برداشتن به جلو با مشورت و اولویت منافع ملی

حرکت برمدار مشورت سیاسی و جناحی از سوی رئیس جمهوری اقدامی پسندیده است. البته از این دست موارد در دوره های قبلی و در زمان انتخاب شدن برخی کاندیداها مشاهده کردیم که نامزدها و دیگر شخصیت ها را دور هم جمع می کردند، اما حاصلی از آن به دست نمی آمد و نهایتاً با گرفتن عکس یادگاری قضیه بسته می شد.

گام برداشتن به جلو با مشورت و اولویت منافع ملی

حرکت برمدار مشورت سیاسی و جناحی از سوی رئیس جمهوری اقدامی پسندیده است. البته از این دست موارد در دوره های قبلی و در زمان انتخاب شدن برخی کاندیداها مشاهده کردیم که نامزدها و دیگر شخصیت ها را دور هم جمع می کردند، اما حاصلی از آن به دست نمی آمد و نهایتاً با گرفتن عکس یادگاری قضیه بسته می شد.
اما این بار نه انتخابات است و نه حرف بر سر عکس یادگاری است.
رئیس دولت درمورد مسئله ای دست به مشورت زده که به عنوان یکی از چشم اندازهای استراتژیک کشور تلقی می شود و از افرادی مشورت خواسته است که هریک تجاربی ارزنده در این حوزه دارند و در هر دوره بخشی از سیاست گذاری و یا تعیین کننده آن بوده اند.
موضوع گفتگو با روسیه و احتمالا توافقاتی پیرامون یک قرارداد بلند مدت(احتمالا 25 ساله)،مسئله ای است که نه تنها برای وضعیت امروز کشور تعیین کننده است، بلکه آینده کشور و ملت را در دهه های بعدی نیز متاثر خواهد کرد. به همین منظور اگر از این دست شوراهای مشورتی بیشتر و گسترده تر هم گردد، بازهم نیاز و قابل درک است.
چرا که ما پیشینه ای تاریخی از روابط با ابرقدرتها را در کارنامه خود داریم که متاسفانه به سبب نوع برخورد و مدیریت ناصحیح
 در ادوار تاریخی همواره متضرر شده ایم و خوانش آن برای نسل امروز تلخ و تأسف برانگیز است.
اما به هرحال امروز دیگر شاهد آن رویه های غلط و سرسپردگی ها به استعمارجهانی نیستیم، اما بحث منافع ملی امروز جایگزین آن دغدغه ها گردیده است. امروز هرگونه تعامل و دیپلماسی میان کشورها
بر اساس و پایه منافع متقابل می باشد. البته پرواضح است که کشورها بر حسب قدرت و جایگاهشان در عرصه جهانی به نسبت از این تعاملات بهره مند خواهند شد. ولی این دلیلی برای تصمیمات غلط و یا
نگرش های کوتاه مدت نیست.
به عنوان مثال ممکن است قراردادی را با کشوری منعقد کنیم که از بابت آن مشکلات امروزما حل گردد و گشایش هایی حاصل شود.
اما باید افق دیدمان را تا بهره مندی های نسل های بعد گسترش دهیم. به گونه ای که امروز قرارداد و یا توافقی را امضا کنیم در آن منافع ملی و ملت در سال های بعد نیز محاسبه گردیده شود.
البته بستن قرارداده های بلند مدت در مدل امروزی تعاملات جهانی خیلی مرسوم نیست، چرا که موضع گیری ها و سیاست های مختلف سیاسی و اقتصادی کشورها با تغییر و جا به جایی قدرت و جریان های سیاسی در داخل کشورها و در عرصه جهانی قطعاً موجب تغییرات مختلفی خواهد شد. لذا در عقد قراردادهای بلند مدت باید زمینه و میزان عزت،حکمت و مصلحت کشور و ملت را با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار داد.
امیدواریم در مورد قرارداد و یا هرگونه تفاهم با روسیه، این دوراندیشی ها مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات حکمت آمیز از سوی مسئولان کشورمان اتخاذ گردد تا خدای ناکرده منافع و مصلحت کشور و ملت در عصر حاضر و نسل فردا، به خطر نیفتد.