شرایط بهره‌مندی «نوه دختر» از مستمری پدربزرگ و مادربزرگ

طبق رأی دیوان عدالت اداری به تازگی نوه اناث (دختر) با داشتن شرایط می‌‌تواند حقوق پدربزرگ یا مادر بزرگ مرحوم خود را دریافت کند.

 طبق رأی دیوان عدالت اداری به تازگی نوه اناث (دختر) با داشتن شرایط می‌‌تواند حقوق پدربزرگ یا مادر بزرگ مرحوم خود را دریافت کند.
به گزارش ایلنا؛ طبق رأی دیوان عدالت اداری به تازگی نوه اناث (دختر) با داشتن شرایط می‌‌تواند حقوق پدربزرگ یا مادر بزرگ مرحوم خود را دریافت کند.
شرط برخورداری از مستمری پدربزرگ و مادربزرگ این است که
نوه دختر، مجرد باشد و دوم اینکه تمکن مالی نداشته باشد.
 محدودیت سن در اینجا مطرح نیست و ۲۵ درصد مستمری استحقاقی به نوه تعلق می‌گیرد.