حداقل دستمزد در تمام مناطق باید رعایت شود

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است ورود به موضوع مزد منطقه ای به شکل دستوری ممکن نیست و تمام کشورها ابتدا حداقل دستمزد را مورد توجه قرار داده و پس از آن در سایه ثبات اقتصادی به مزد منطقه ای ورود کرده اند.


رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است ورود به موضوع مزد منطقه ای به شکل دستوری ممکن نیست و تمام کشورها ابتدا حداقل دستمزد را مورد توجه قرار داده و پس از آن در سایه ثبات اقتصادی به مزد منطقه ای ورود کرده اند.
فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا درباره ابعاد منطقه ای شدن دستمزدها اظهار کرد: هر اتفاقی که در حقوق و دستمزد می افتد باید حداقل هایی که شورای عالی کار مصوب می کند رعایت شود و ماده
 ۴۱ قانون کار اساس و پایه کار باشد.
وی ادامه داد: در هیچ کجای ایران سبد معیشت نمی تواند زیر حداقلی باشد که شورای عالی کار تصویب می کند چون در تمام دنیا حتی آمریکا که حکومت فدرالی حاکم است مزد حداقلی اجرا می شود بنابر این ما هم باید حداقل مزد را تمام مناطق کشور رعایت کنیم منتها در خصوص سایر موضوعات آن نظیر مزد منطقه ای باید کار کارشناسی صورت گیرد و به شکل دستوری نمی توان به آن ورود کرد.