بهره برداری از باند قطعه اول‌ جاده مشهد - سرخس

استاندار خراسان رضوی خبر داد؛

رضوی استاندار خراسان رضوی از بهره‌برداری باند دوم قطعه اول جاده مشهد - سرخس به طول ۲.۵ کیلومتر خبر داد.

بهره برداری از باند قطعه اول‌ جاده مشهد - سرخس

رضوی استاندار خراسان رضوی از بهره‌برداری باند دوم قطعه اول جاده مشهد - سرخس به طول ۵.۲ کیلومتر خبر داد.
یعقوبعلی نظری، استاندار خراسان رضوی در این باره گفت: این پروژه از مصوبات سفر ریاست جمهوری و هیات دولت به مشهد است و   باند دوم قطعه اول جاده مشهد - سرخس به بهره‌برداری رسیده است.بنابرگزارش اداره کل‌روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، وی تصریح کرد: طول این باند بیش از ۵ کیلومتر است که ارزش روز ساختن آن‌ نیز۱۵۰ میلیارد تومان است.
با تامین اعتبار مورد نیاز تا سال ۱۴۰۳ این پروژه به صورت کامل تکمیل خواهد شد.