جامعه را شوک زده نکنیم

در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی خبرهای متعددی از برخی مذاکرات و توافقات با آمریکا و غرب منتشر شده است و همراهی این خبرها با سکوت نهادهای مسئول این گزاره را پررنگ تر می کند که اخبار درست است و یا خبرهایی در راه خواهد بود.

در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی خبرهای متعددی از برخی مذاکرات و توافقات با آمریکا و غرب منتشر شده است و همراهی این خبرها با سکوت نهادهای مسئول این گزاره را پررنگ تر می کند که اخبار درست است و یا خبرهایی در راه خواهد بود.
شکی نیست که مردم چشم به راه تحول در وضعیت کشور هستند تا بتوانند از زیر بار این فشارهای جانکاه دمی رها شوند. اما نکته ای که قابل توجه ضرورت پرهیز از غافل گیری جامعه است. طی ادوار گذشته هربار که گشایشی در عرصه سیاست خارجی حاصل می شد به سبب انتشار دفعی آن شاهد شوک شدن جامعه و اثرپذیری شدید برخی نرخ از آن بودیم و همچنین برخی مقاومت ها را در حوزه ارز و طلا را ایجاد می کرد که موجب تشدید فشار روانی بر جامعه و برهم خورد آرامش نسبی می گردید.
حال حرف بر سر این است که اگر طرح و برنامه ای برای کاهش اختلافات و از سر گیری مذاکرات وجود دارد تا آنجا که امکانش هست جامعه را نیز مطلع نمایند تا افکار عمومی نیز ضمن آمادگی برای پذیرش آن، همراهی مناسبی را با تیم ایرانی داشته باشد.
متأسفانه طی سال های گذشته غافل گیری مردم در میان برخی اتقاقات و تحولات آسیب های جدی بر اقتصاد و وضعیت بازار زده است و روان جامعه را مخدوش ساخته است.