کسب قدرت نرم عربستان با چشم انداز اقتصادی

بیهوده نیست اگر در تحلیل شرایط عربستان، وضعیت این کشور را به دوران قبل و بعد از بن سلمان تقسیم بندی نماییم. چرا که پس از روی کار آمدن وی سیرتحولات و تغییر رویه های سنتی در حکمرانی در این کشور به گونه ای رقم خورده است که نشان از درک ریاض از نیازها و ضرورت های کسب قدرت نرم برای کسب جایگاه جهانی و منطقه ای است.

کسب قدرت نرم عربستان با چشم انداز اقتصادی

بیهوده نیست اگر در تحلیل شرایط عربستان، وضعیت این کشور را به دوران قبل و بعد از بن سلمان تقسیم بندی نماییم. چرا که پس از روی کار آمدن وی سیرتحولات و تغییر رویه های سنتی در حکمرانی در این کشور به گونه ای رقم خورده است که نشان از درک ریاض از نیازها و ضرورت های کسب قدرت نرم برای کسب جایگاه جهانی و منطقه ای است.
حرکت عربستان به سمت بهبود روابط با همسایگان و گرایش به سمت سرمایه گذاری های کلان اقتصادی و اجتماعی در داخل و خارج از این کشور به گونه ای درحال رشد است که می توان انتظار داشت در آینده ای نه چندان دور، ریاض به جز اهرم انرژی به اهرم اقتصادی نیز برای کسب منافع خود و نفوذ در جریان تحولات منطقه ای و جهانی مجهز شود.
تنها در یک فقره از این تغییر رویه می توان به سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری این کشور در عراق اشاره داشت که با بهبود روابط میان تهران و ریاض انجام آن محتمل تر از هر زمان دیگری است. یکی از پروژه های استراتژیک در این سرمایه گذاری 100 میلیارد دلاری ایجاد یک کریدور ترانزیتی از جنوب خلیج فارس به سمت اروپاست که از طریق آن کشورهای عربی در جنوب را از طریق عراق و سپس ترکیه به اروپا وصل می کند. این یعنی ایجاد یک خط ترانزیتی موازی با ایران که قطع به یقین در صورت راه اندازی می تواند مصداق عینی قدرت و فشار نرم علیه کشورمان تلقی شود.
اما راه مقابله آن ابزارهای قهری و یا جلوگیری از احداث آن نیست، بلکه ما نیز باید به سمت و سویی برویم که قدرت و نفوذ نرم خود را در کشورهای مختلف منطقه و تعاملاتمان با غرب و شرق دنیا را
به گونه ای رقم بزنیم که کارت های بازی بیشتری در تقابل های نرم داشته باشیم.