آمار عجیب اما واقعی؛ ۹۲ درصد چک ها در مهر ماه بدون مشکل وصول شد

آمار عجیب اما واقعی؛ ۹۲ درصد چک ها در مهر ماه بدون مشکل وصول شدبر اساس آمار بانک مرکزی 92.4 درصد چک ها در مهر ماه وصول شد.
به گزارش بانک مرکزی، از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله‌شده در مهر ماه به ترتیب ۹۲.۴ درصد و ۸۸.۹ درصد وصول شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های وصول‌شده در ماه قبل از آن (شهریورماه) به ترتیب معادل ۹۱.۸ درصد و ۸۹.۵ درصد بوده است. همچنین این نسبت در ماه مشابه سال قبل به ترتیب برابر ۹۱.۲ درصد و ۸۶.۹ درصد بوده است.
شاخص نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در مهرماه ۱۴۰۱ به لحاظ تعدادی، ۷.۶ درصد بوده که این شاخص در ماه قبل عدد ۸.۲ درصد را نمایش می‌دهد. همچنین این شاخص به لحاظ مبلغی
۱۱.۱ درصد بوده و در ماه قبل عدد ۱۰.۵ درصد را نمایش می‌دهد.