"نادیده گرفتن"، آفتی در افزایش مهاجرت

در مسائل و آسیب های اجتماعی همواره بستر و عللی در پشت حادثه وجود دارد که ما اغلب به آن توجه نمی کنیم و صرفاً به وقوع آن می پردازیم. درحالی که عوامل و دلایلی که موجب بروز چنین آسیبی شده اند بسیار مهمتر از آن اختلال به وجود آمده هستند.

 دکتر حسین پارسا تبار
hossein.parsatabar@gmail.com
در مسائل و آسیب های اجتماعی همواره بستر و عللی در پشت حادثه وجود دارد که ما اغلب به آن توجه نمی کنیم و صرفاً به وقوع آن
می پردازیم. درحالی که عوامل و دلایلی که موجب بروز چنین آسیبی
شده اند بسیار مهمتر از آن اختلال به وجود آمده هستند.
برای محدود کردن و چارچوب بندی بحث به موضوع برخی
مهاجرت ها از سوی برخی افراد مشهور در سطح جامعه اشاره می کنیم. اینکه یک مجری رسانه ملی، یک بازیگرسینما، ویک استاد دانشگاه یا یک قهرمان ورزشی اقدام به مهاجرت و جامعه را شوکه می کنند، موضوعی نیست که صرفاً یکطرفه باشد و علت را در اقدام فاعل آن جستجو
 کنیم.
اگر رفتن یک مجری ورزشی به رسانه خارجی برای ما گران تمام شده، و از دید مسئولان رسانه ملی ناشی از عدم بینش سیاسی! بوده است، پس باید دلایل بروز چنین مسائلی را در سیاستگذاری و اقدامات مسئولان نیز جستجو کرد.
امروز می بینیم که برخی سیاست های سلیقه ای در نهادهای مختلف موجب رنجش و یا عزلت نشینی برخی نخبگان و سرمایه های اجتماعی شده است. وقتی افراد با داشتن استعداد و توانایی های خاص در حیطه های مختلف نادیده انگاشته می شوند، خیلی ساده و طبیعی است که برای ادامه فعالیت خود به دنبال مراکز و بسترهایی باشند که از آنها استقبال کنند.
این درحالی است که به سبب برخی محدودیت های موجود نیاز مبرمی به حضور این نیروها داریم تا کارایی و صلابت نظام اجتماعی ما دچار اختلال نشود.