ضرورت تقویت زیرساخت های فرهنگی برای توسعه پایدار

روزگذشته رهبرمعظم انقلاب اعضای جدید شورای انقلاب فرهنگی را برای یک دوره چهارساله منصوب کردند. افرادی که وظیفه ای خطیر برعهده آنها گذاشته شده و بنابر تاکید رهبری، وظیفه مصون سازی جامعه انقلابی در برابر هجوم فرهنگی بیگانگان را برعهده دارند.

ضرورت تقویت زیرساخت های فرهنگی برای توسعه پایدار

 

 

روزگذشته رهبرمعظم انقلاب اعضای جدید شورای انقلاب فرهنگی را برای یک دوره چهارساله منصوب کردند. افرادی که وظیفه ای خطیر برعهده آنها گذاشته شده و بنابر تاکید رهبری، وظیفه مصون سازی جامعه انقلابی در برابر هجوم فرهنگی بیگانگان را برعهده دارند.
مهمترین مقوله ای که در این زمینه مورد توجه است و در توصیه های رهبرمعظم انقلاب نیز به آن اشاره شده است " نگاهی نو، آسیب‌شناسانه و روزآمدساز" در حوزه فرهنگ است. چرا که فرهنگ، جهت دهند‌ه‌ همه‌ اقدام های اساسی و زیر بنایی جوامع بشری و شتاب‌ دهنده یا کند کننده‌ آن است.
فرهنگ از آن جهت اولویت رشد و توسعه تمدنی برای بشر تلقی می شود که اگر مورد توجه نخبگان و اساتید و عامه مردم قرار گیرد، بسیاری از برنامه های بلند مدت حکومت ها در عرصه های مختلف را بدون تحکم و دستورات ایجابی، و با همراهی رفتاری جامعه فراهم خواهد ساخت و ادامه آن دیگر خود به خود انجام می گیرد و صرفاً هر دوره بروز رسانی می شود.
نکته دیگر اولویت فرهنگ برای تثبیت یک توسعه سازنده، ایجاد محتوای ارزشی برای جامعه و مصون سازی آن در برابر ناهنجاری های فرهنگی و هجمه های بیگانگان از طریق تبلیغات رسانه ای می باشد. اگر فرهنگ جامعه ای غنی از ارزش های دینی،ملی و اخلاقی باشد،
قطع به یقین در برابر تبلیغات منفی آسیب نمی بیند و درصورت تزلزل امکان سازندگی و ترمیم آن وجود دارد.
اما درنقطه مقابل اگر جامعه ای بدون داشتن بنیه فرهنگی درگیر جنگ تبلیغاتی و ضداخلاقی بیگانگان شود، نه تنها راه نجاتی نمی یابد بلکه آن ضدارزش ها تبدیل به فرهنگ رفتاری آن جامعه خواهد شد.
 لذا تاکید و تبین اهمیت و نقش و ماموریت شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رهبری اینگونه خود را عیان می سازد تا ساماندهی وضعیت فرهنگی و دانش در کشور، و سیاست‌گذاری در این دو مقوله، و هدایت دستگاه های متصدی آن به سمت ارزش ها و اهداف انقلاب، و برآوردن نیازهای فکری این دستگاه ها و ظاهر شدن در نقش قرارگاه فرهنگی کشور، مورد توجه مسئولین منصوب شده و کلیه سازمان ها و کارگزاران قرارگیرد.
"بروزرسانی" ارزش ها و اجرای واقعی آن نیازمند برنامه ریزی های کارشناسی و مهمتر از آن درکی مناسب از حقایق رفتاری جامعه و به ویژه نسل جوان است. لازمه این بروزرسانی، "آسیب شناسی" صحیح از آفاتی است که جامعه امروز به آن دچار شده است و بعضاً برخی از آنها موجب انحراف و از هم گسستگی بنیان های خانوادگی و اخلاقی گردیده است.
اما لازمه این دو مهم، داشتن "نگاهی نو" به فضای فرهنگی و مسائل مربوط به آن است. نگاهی نو به معنای نادیده گرفتن بایدها و ارزش های بنیادین انقلاب نیست. بلکه نگاه نو به معنای ارتقای این ارزش ها مطابق با تحولات روز دنیا در مسیر پیشرفت جهانی است. باید با نگاهی جدید به ارزش ها و سنت ها پرداخت تا جذابیت آنها حفظ و با سلایق مختلف همخوانی پیدا کند.
توضیحات داده شده گوشه ای از اهمیت و ضرورت پرداختن به مقوله فرهنگ و بیانگر نقش سازنده شورای انقلاب فرهنگی در این مسیر بود. امید و انتظار است تا منصوبین جدید به تاکیدات و رهنمودهای رهبری را مورد توجه قرار دهند و جامعه را به سمت توسعه فرهنگی هدایت کنند.