خشکسالی، کم‌بارشی و احتمال نوبت‌بندی آب!

با شروع ماه‎های گرم سال، طبق معمول هشدارها در مورد کمبود آب و درخواست کم مصرف‌کردن از سوی مسئولان آغازشده است.

خشکسالی، کم‌بارشی و احتمال نوبت‌بندی آب!

با شروع ماه‎های گرم سال، طبق معمول هشدارها در مورد کمبود آب و درخواست کم مصرف‌کردن از سوی مسئولان آغازشده است.
از یک سوی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفته است:«در شهر تهران هر فرد به‌طور متوسط ۲۴۰ لیتر آب در شبانه‌روز مصرف می‌کند که این رقم ۲۰ تا ۲۵ درصد بیش‌تر از حد استاندارد است.»
ازسوی دیگر همین مقام گفته است:«در حال حاضر۶۰ درصد مردم تهران زیر الگوی مصرف، ۲۰درصد برابر با الگوی مصرف و ۲۰درصد بالای الگوی مصرف، آب مصرف می‌کنند.»
برداشت طبیعی از سخن آخر این مقام آن است که اکثر شهروندان تهران، در مصرف آب، صرفه‌جویی می‌کنند، و نیزبدیهی است که به نحوی باید آن 20درصدی را که درحال مصرف بی‌رویه هستند به طريقي کنترل کرد. اما در نهایت، وقتی 60 درصد مردم، زیر الگوی استاندارد، آب مصرف می‌کنند، چرا این هشدارها، پیاپی تکرار می‌شوند و دقیقا انتظار شرکت آب و فاضلاب استان تهران از شهروندان چیست؟ چون آن 60درصدی که زیرالگوی استاندارد مصرف می‌کنند، در حال مدیریت مصرف خود هستند، و اینان‌اند که جور مصرف 80 تا 90 درصدی مصرف آب به شیوه سنتی در بخش کشاورزی و آن 20درصدی که رعایت الگوی مصرف را نمی‌کنند، بر دوش می‌کشند. 
پرسش این است که چرا وقتی در مورد مصرف آب صحبت می‌شود تا به میلی‌لیتر مصرفی شهروندان محاسبه ‌شده و آنان مقصر دانسته می‌شوند، اما ازهدررفت آب در بخش کشاورزی و یا در اثر کهنگی و پوسیدگی سیستم لوله‌کشی شهر، سخنی به میان نمی‌آید؟ جدای از هدررفت آب در بخش کشاورزی، طبق برآورد شرکت آبفا، شبکه توزیع آب شهری در ایران حدود 30 درصد تلفات دارد. این میزان در کشورهای دیگر معمولا حدود 5-7 درصد است. و این یعنی تولید آب شُرب با هزینه بسیار و در اقلیم خشک ایران و سپس هدررفت 30 درصدی آن در نحوه لوله کشی‌های خود شرکت آبفا!
شاید بهترآن باشد یک‌بارهم که شده از مقصر دانستن مردم کوتاه بیائیم و به تجدید و نوآوری و به‎روزکردن صنعت آب و تعویض و ترمیم لوله‎کشی شهرنیز توجه کنیم!